Spoken Language

English : 47%
Fijian : 84%
Hindi : 2%
  • Fiji Fiji 9 Sites 0,0 %

Favourites

Fiji People

Non-Fiji People

Do you live in Fiji?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • No
  • Yes