Spoken Language

Oromo : 34%
Amharic : 30%
Somali : 7%
Tigrinya : 6%
Afar : 2%
English : 20%
Arabic : 5%

Local Domain Extensions

  • Ethiopia Ethiopia 7 Sites 0,0 %

Favourites

Ethiopia People

Non-Ethiopia People

Do you live in Ethiopia?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • No
  • Yes