Spoken Language

Albanian : 97%
Greek, Modern (1453-) : 2%

Local Domain Extensions

  • Albania Albania 166 Sites 0,0 %

Favourites

Albania People

Non-Albania People

Do you live in Albania?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • No
  • Yes